Integration Program for School Dropouts

Integration Program for School Dropouts
Narrow Default Wide

Обхват

Преждевременно напускащите училище общо се определят като младежи межди 16 и 25 години, които са напуснали училище с по-ниско от средно образование. Освен вреда за самата личност, ранното отпадане от училище води и до намаляване на икономическия растеж и конкурентноспособността. Модерните високо технологични икономики се нуждаят от квалифицирани работници, докато отпадащите от училище младежи по-скоро са бъдещи ползватели на социални помощи, поставяйки под натиск държавните ресурси. 

Европейският план за преодоляване на проблема с ранното напускане на училище цели редуциране на броя отпадащи от образователната система под 10% до 2020г. 

Основните цели напроекта са: 

  1. развиване на образователни подходи за подкрепяща среда на работното място за младежи, отпадащи от училище;
  2. създаване на програма за реинтеграция, включваща комуникация, нови технологии, културно образование , социално и професионално обучение;
  3. създаване на тематична мрежа, посветена на обучение на младежи, които стажуват. 

Партниращите организации са единадесет, като всички са с богат опит в професионалното образование и обучение. Партньорите са институти за професионално обучение към университети, центрове за професионално обучение, доставчици на обучение за възрастни, доставчици на консултантски услуги и неправителствени организации, работещи в областта на социалните и образователни услуги. 

 

Резултатите от проекта са:

  • Анализ на  потребностите от обучение в страните- партньори.
  • База данни за организации, работещи с  младежи, ангажирани в трудова заетост, които са в неравностойно положение,отпаднали от образователната система.
  • Обучителна програма.
  • Уеб-платформа на проекта.
  • Електронни инструкции за ползване от обучители, треньори и инструктори в организациите.
  • Доклад-анализи за коучинг и обучение.
  • Електронни бюлетини.

 

This project (2012-1-TR1-LEO04-35828-10) has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.