Integration Program for School Dropouts

Integration Program for School Dropouts
Narrow Default Wide

Въздействие

Положително повлияване на нагласите на целевата група:

  1. Познавателна промяна– Участниците, които са трудово ангажирани, ще станат по-отговорни и съвестни в резултат на обучителните дейности по „Интеграционна програма за отпадащи от училище“. Те ще вникнат и осъзнаят  отговорностите на младите трудещи се. 
  2. Поведенческа промяна– Проектът "Интеграционна програма за отпадащи от училище" ще повиши нивото на чувствителност и схващанията за младежите в неравностойно положение –първата важна стъпка по пътя на по-доброто разбиране на тяхното включване в производствените процеси.  Проектът ще постави акцент върху дейности, свързани с обучението и менторството. Чрез него менторите ще формират поведение и знание за възможните решения на проблемите на хората в неравностойно положение, за да се интегрират те по-успешно в социалния и професионалния живот.  
  3. Включване– Възможности и ограничения за преквалификация на младежи, ангажирани с трудова заетост, колкото е възможно по-доближаваща ги до пълноценна реализация на пазара на труда (включително и подкрепа за придобиване на умения за самостоятелен начин на живот). 

This project (2012-1-TR1-LEO04-35828-10) has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.